Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Notícia

Convocatòria d'una plaça temporal de tècnic (perfil informàtica) per col·laborar en el projecte ADSO.

https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/plazas-temporales/2017/i02/convocatoria-i-pas-02-17.html
La Universitat d'Alacant convoca oferta pública per cobrir una plaça temporal de tècnic
superior. Es precisa Graduat en Enginyeria Informàtica, Graduat en Enginyeria Multimèdia o
similar. Jornada de 20 hores/setmana en horari de matí. Retribució: 700€ bruts mensuals més
les pagues extres. Durada inicialment prevista del contracte: 9 mesos, ampliable a un any.
[ Tancar ]