Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Notícia

Títol:Convocatòria d'una plaça temporal de tècnic (perfil informàtica) per col·laborar en el projecte ADSO.
Més informació:https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/plazas-temporales/2017/i02/convocatoria-i-pas-02-17.html
Resum:
La Universitat d'Alacant convoca oferta pública per
cobrir una plaça temporal de tècnic superior. Es precisa
Graduat en Enginyeria Informàtica, Graduat en Enginyeria
Multimèdia o similar. Jornada de 20 hores/setmana en
horari de matí. Retribució: 700€ bruts mensuals més les
pagues extres. Durada inicialment prevista del contracte:
9 mesos, ampliable a un any.

[ Tancar ]