Departament de Llenguatges i Sistemes Informātics

Notícia

Eleccions a director del depto. de Llenguatges i Sistemes Informātics

El dijous 16 de marį de 2017, a les 13 h, es realitzarā l'elecciķ de nou director del departament.
El dijous 16 de marį de 2017, a les 13 h, es realitzarā l'elecciķ de nou director del departament
de Llenguatges i Sistemes Informātics. La votaciķ és presencial, no estant contemplats en el
nostre Reglament de Rčgim Intern ningúm mčtode de votaciķ alternatiu.

Tal com esmenta aquest reglament al seu article 14:

1. El Consell de Departament triarā a la directora o al director entre el seu professorat doctor
a temps complet amb vinculaciķ permanent a la Universitat.
2. L'elecciķ de la directora o del director de Departament serā per votaciķ nominal i
secreta. El vot serā personal i indelegable, sense que resulte admissible el vot anticipat.
3. Amb una antelaciķ mínima d'un mes al fet que concloga el període de mandat ordinari, se
celebrarā
una sessiķ del Consell de Departament en la qual es convocaran les eleccions,
i es determinarā la data i l'horari de la sessiķ de Consell de Departament en la qual
haja de procedir-se a la votaciķ, i que serā convocada amb aquest exclusiu objecte.
4. En la sessiķ del Consell de Departament en la qual haja de dur-se a terme l'elecciķ,
amb carācter previ a l'inici de la mateixa, es procedirā al sorteig públic de la taula
electoral entre els membres presents del Consell. No podran formar part de la mateixa
els candidats.
a- La taula electoral estarā formada per tres membres, procurant que estiguen
representats els colˇlectius de professors, alumnat i personal d'administraciķ
i serveis.
b- La taula electoral resoldrā quantes reclamacions pogueren ocasionar-se en
la votaciķ, escrutini i proclamaciķ del candidat electe i adoptarā les mesures
precises per a garantir el secret de la votaciķ.
c- Actuarā de president d'aquesta sessiķ del Consell de Departament el personal
docent i investigador de la taula electoral. En cas que la taula estiga integrada
per més d'un membre d'aquest colˇlectiu, la presidčncia correspondrā al de
major antiguitat en la Universitat d'Alacant. La taula designarā a un secretari d'entre
els seus membres.
5. Abans de la votaciķ els candidats tindran dret a dirigir-se al Consell de Departament
i tindrā lloc el debat que procedisca dirigit pel President de la Taula Electoral.
6. Conclosa la votaciķ, la taula electoral procedirā, en la mateixa sessiķ del Consell, a
l'escrutini,
que tindrā carācter públic. El secretari, estendrā acta dels resultats de l'elecciķ
en la qual farā constar:
a- Nombre de persones amb dret a vot.
b- Nombre de vots emesos.
c- Nombre de vots vālids obtinguts per cada candidatura.
d- Nombre de vots en blanc i nuls.
7. Resultarā triat el candidat que obtinga el major nombre de vots. Els casos d'empat
es resoldran a favor del candidat de major categoria en els cossos docents
universitaris i, de persistir la igualtat, a favor del de més antiguitat en la Universitat
d'Alacant
en el corresponent cos.
8. Si no es presentara cap candidat, la directora o el director cessant o qui exercisca les seues
funcions continuarā exercint-les. En aquest cas, s'efectuarā una nova convocatōria per a l'elecciķ
de directora o director en el termini māxim d'un mes.
Article 15. Mandat, remociķ, nomenament i cessament.
1. El mandat de la directora o del director serā de quatre anys, sent possible la seua reelecciķ
una sola vegada.
2. La directora o el director del Departament podrā ser remogut pel Consell de
Departament. La mociķ de censura haurā de ser presentada, almenys, per una cinquena
part dels membres del Consell, requerint per a la seua aprovaciķ el vot favorable de la
majoria absoluta dels membres que ho componen.
3. El nomenament i el cessament de la directora o del director, d'acord amb les propostes del
Consell de Departament, corresponen a la rectora o al rector.
[ Tancar ]